Flyer Stichtingerfgoed Gennep

Introductie (2024)

Er bestaat veel historisch materiaal van en over Gennep. Maar het is erg verspreid en vaak niet toegankelijk. Een aantal geïnteresseerden heeft in 2019 het initiatief genomen om hierin verandering te brengen. Voornaamste doel-stelling was het oprichten van een digitaal platform waarin op een professionele wijze cultuur-historisch erfgoed van Gennep werd verzameld, beschreven, opgeslagen en toegankelijk werd gemaakt voor Gennepenaren en andere geïnteresseerden.  Na een voorbereidingsjaar werd op 1 oktober 2020 de Stichting Erfgoed Gennep (StEG) opgericht. Dankzij een startsubsidie van de gemeente kon de stichting haar werkzaamheden beginnen in de kenniskeuken, een ruimte op de benedenverdieping van de bibliotheek

Vrijwilligers Roel en Nick aan het werk

Start werkzaamheden
Eerst werd begonnen met een inventarisatie van het al aanwezige materiaal bij de betrokken mensen. Dit waren al ruim 200.000 bestanden variërend van foto’s, negatieven, dia’s, 8mm films, video’s, documenten, kranten en kaarten.

Daarnaast werd met behulp van de beperkte middelen apparatuur en software aangeschaft. Veelal werd gebruikte apparatuur gekocht. Op deze manier kwamen we in het bezit van  diverse soorten apparatuur welke nodig is om de verschillende soorten materiaal te digitaliseren.

Veel werk verricht
Sinds de start van de stichting is er door de groep vrijwilligers veel werk verzet. Op dit moment bezit de StEG ruim 3500GB aan bestanden. De omvang groeit bijna wekelijks omdat steeds meer mensen de weg naar ons weten te vinden. Daarnaast hebben we de afgelopen 2 jaar ook een aantal grote scanprojecten voor derden uitgevoerd.  Zo is bijvoorbeeld het complete archief van harmonie “Unitas et Fidelitas” gescand en doorzoekbaar gemaakt (ge-OCR-ed). Dit OCR-en houdt in dat de gedrukte teksten worden “gelezen” waardoor ze doorzoekbaar zijn. Datzelfde is gebeurd met het archief van het “St.-Martinus Gilde” dat in 2021 een slapend bestaan ging leiden. Ruim 30GB aan foto’s en documenten werd door ons gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt. Vorig jaar hebben we het archief van kunstenaar Peter Roovers (kasteel Heijen) gedigitaliseerd. Op dit moment digitaliseren we het archief van de Protestantse kerk van Gennep (>25.000 documenten)

De StEG treedt steeds faciliterend op. Dat houdt in dat we proberen met onze kennis en kunde cultuur-historisch materiaal te behouden voor de toekomst. Clubs, organisaties maar ook families met materiaal over Gennep zijn altijd welkom.
Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: degene die materiaal aanbiedt (in bruikleen of als schenking) krijgt de beschikking over een gedigitaliseerd archief terwijl aan de andere kant de StEG steeds meer materiaal over Gennep verwerft.

een van onze boekscanners

Metadateren
Naast het scannen vergt het beschrijven, het metadateren, van de collectie veruit de meeste tijd. Metadateren is noodzakelijk wil je in een collectie kunnen zoeken. Het metadateren gebeurt met professionele software. Gegevens die aan een digitaal bestand worden toegevoegd gaan over tijdstip(wanneer), plaats (waar), onderwerp (wat) en betrokkenen (wie). Daarnaast zijn zaken als auteur, eigenaar etc. van belang. Om goed te kunnen metadateren hebben we lokale deskundigen nodig.

Archiveren
Het gescande en gemetadateerde materiaal wordt vervolgens op een server opgeslagen. Deze is specifiek ingericht voor het werken met grote aantallen foto- en filmbestanden. Omdat de gemeente geen kans zag onze subsidieaanvragen voor een server en glasvezelverbinding te honoreren, hebben we alternatieve wegen moeten bewandelen om deze zeer noodzakelijke voorzieningen te realiseren. De server, met momenteel een capaciteit van 16 TB, is uit te breiden tot 64TB. Dat is nodig gezien de vele nog om te nemen videobestanden. Op termijn willen we ook clubs en andere erfgoedstichtingen uit de gemeente Gennep de mogelijkheid bieden gebruik van onze opslagcapaciteit te maken.

 

Soms zijn de te scannen objecten bizar lang.....

 

Papierfabriek Gennep (Page)

In 2022 heeft de StEG alle materialen van de stichting Kimberly-Clark overgenomen. Deze stichting werd in 1999 opgericht bij sluiten van de papierfabriek met het doel de herinnering aan de eens zo belangrijke werkgever in Gennep levend te houden.  Gezien hun leeftijd zochten de beheerders naar een organisatie die bereid was hun taak over te nemen. De StEG heeft graag aan dat verzoek voldaan.


Publiceren

Naast scannen, metadateren en opslaan is het toegankelijk maken en het publiceren van het materiaal een belangrijke taak van de StEG. We onderhouden 4 websites (zie pag. 6), houden lezingen en hebben in 2023 in samenwerking met AH van der Laan een plaatjesboek gepubliceerd met bijna 400 afbeeldingen en verhalen over Gennep.

Het boek gekoppeld aan een spaaractie van de grootgrutter is in 3000-voud gedrukt en verspreid. Onder de titel “De vele gezichten van Gennep” werden 10 onderwerpen uit de Gennepse historie behandeld.  In 2024 bracht Primera een door ons samengestelde legpuzzel uit over “Gennep in 1000 stukjes” waarvan er >500 over de toonbank gingen!

Waar kunt u ons vinden?

Wij houden kantoor in de “Kenniskeuken” op de benedenverdieping van de bibliotheek. Elke woensdagmiddag bent u tussen 14.30 – 16.30u van harte welkom. Andere momenten zijn – op afspraak – mogelijk.

Geïnteresseerd?

Komt gerust eens langs in de kenniskeuken.
Elke woensdagmiddag bent u welkom tussen 14.30-16.30u U kunt ons helpen door materiaal over Gennep te schenken of in bruikleen af te staan voor digitalisering. U helpt ons ook door anderen in uw omgeving op deze mogelijkheid te wijzen. U kunt ook vrijwilliger bij de StEG worden. Op dit moment zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons helpen met:

De vele gezichten van Gennep : 3000 stuks
Gennep in 1000 stukjes

1.. het scannen en metadateren
2. het schrijven van verhalen op basis van ons fotomateriaal / documenten.
3. het maken van interviews met inwoners met historische kennis van Gennep
4. IT-er met kennis over WordPress en/of php / java.
5. het op foto of film vastleggen van zaken

Vrienden van de StEG

Scanapparatuur, software en abonnementen zijn kostbaar. Daarom zijn we constant op zoek naar sponsoren. U kunt ons financieel steunen door u als ‘vriend van de StEG’  aan te melden. Met een jaarlijkse bijdrage van €15.=  (meer mag ook!) helpt u  de geschiedenis van Gennep vast te leggen. De StEG heeft een ANBI-status waardoor schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn voor de belastingen. U kunt zich via de website opgeven en uw bijdrage storten op  banknr.
NL 36 RABO 0361 4748 60 t.n.v. Stichting Erfgoed Gennep. o.v.v. “vriend v.d. StEG”. Hartelijk dank!

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.