Disclaimer Website

Hoewel de Stichting Erfgoed Gennep ernaar streeft om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen we niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop u deze inziet; wij kunnen geen garantie geven dat de informatie na verloop van tijd nog steeds correct is. Aan de inhoud van de website(s) kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
De Stichting Erfgoed Gennep heeft zijn best gedaan om eventuele rechthebbenden van getoond materiaal (foto’s of films) op te sporen en toestemming te vragen voor publicatie via internet. Niet in alle gevallen lukt dit, en het wordt op prijs geteld wanneer u ons informeert over ‘onterecht’ gebruikte afbeeldingen, documenten.
Bent u van mening dat het tonen van bepaalde foto’s via de website(s) inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt, dan vragen wij u, dit met onderbouwing en argumentatie aan ons te laten weten. Bij een gegronde klacht zullen we samen met u bekijken hoe wij uw klacht op kunnen lossen. Mochten we niet tot een oplossing komen, dan zullen we het materiaal natuurlijk van de website verwijderen.
Alle rechten voorbehouden
De inhoud van deze site is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Bij commercieel gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van de voorzitter van Stichting Erfgoed Gennep nodig voor het gebruik, verveelvoudigden, opslaan of in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via opname of op enige andere manier, openbaar maken van of uit de aangeboden teksten en het beeldmateriaal.
De Stichting Erfgoed Gennep behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.

Auteursrecht
Wanneer u reproducties van kaarten en prenten gebruikt, waarop duidelijk als bron ‘Collectie Stichting Erfgoed Gennep” vermeld wordt, hoeft geen toestemming van de stichting gevraagd te worden voor gebruik van deze documenten. Voor het vermenigvuldigen en/of openbaar maken van reproducties van foto’s waarvan het auteursrecht bij Stichting Erfgoed Gennep berust, hebt U schriftelijke toestemming van de voorzitter van Stichting Erfgoed Gennep nodig. Het auteursrecht van een aantal foto’s berust niet bij de Stichting Erfgoed Gennep. Als de houder van het auteursrecht bekend is, staat dat bij de betreffende foto vermeld. In zulke gevallen moet voor publicatie bij die genoemde persoon of instelling toestemming gevraagd worden, als u de foto op een of andere manier wilt publiceren.
Bij foto’s waarvan het auteursrecht niet bekend is of niet achterhaald kon worden, gaat u door bestelling daarvan akkoord met de verantwoordelijkheid voor aanspraken, die de mogelijke houder van het auteursrecht hierop kan doen gelden.