rechten overdracht

Op de eerste plaats willen wij u hartelijk danken voor het schenken of in bruikleen geven van materiaal voor onze stichting. Door uw bijdrage kan de stichting een van haar basisdoelstellingen: het bewaren en publiek beschikbaar maken van cultuurhistorisch erfgoed, beter vormgeven. In deze tijd van toenemende juridisering is het van belang dat de rechten en plichten die met deze schenking of bruikleengave samenhangen, duidelijk zijn geregeld.
1.
Hierbij verklaart de Stichting Erfgoed Gennep, van ondergetekende in ontvangst te hebben genomen:

2.
Ondergetekende is de maker (auteur) van het materiaal:
De schenker draagt hierbij zijn/haar copyright (auteursrecht) op het materiaal over aan de Stichting Erfgoed Gennep.
3.
Ondergetekende is de niet de maker (auteur) maar bijv. eigenaar van het materiaal:
Als ondergetekende wel de eigenaar maar niet de auteur van het materiaal is, zal hij/zij de Stichting Erfgoed Gennep informeren over de naam van de persoon/organisatie die (waarschijnlijk) de auteursrechten bezit. Zodat de stichting met hem/haar contact op kan nemen.
4.
Het is de Stichting Erfgoed Gennep toegestaan het beschikbaar gestelde materiaal waarvan de schenker auteur is op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, digitaal te kopiëren, openbaar te maken en/of te publiceren. (bijv. krant of weekblad / ander drukwerk / op internet / voor een tv-programma / voor film- of videoproductie / tentoonstellingen)
5.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de doelstelling van gebruik zoals hierboven beschreven.