Over ons

Over de Stichting Erfgoed Gennep (StEG)

Wie kent de situatie niet?

Schoendozen vol met (gekrulde en soms  wat vergeelde) foto’s, sledes met dia’s, fotoboeken en filmfragmenten wie heeft ze thuis niet? Hoe vaak bekijkt u ze nog? Vroeger plakte vader of moeder de foto’s na de vakantie in een plakboek waarin vaak ook nog plaats was voor folders of bonnetjes. Trots ging het boek rond op verjaardagen. Daarna verdwenen het op een schap in de boekenkast en tot slot verdween het – samen met de andere boeken –  in een kast op zolder. Dia’s, de goedkoopste manier om veel beelden vast te leggen (!), moesten na de vakantie worden gesneden en ingeraamd.  Wie had er geen Hama snij-ijzer of oranje gekleurd inraam frame. Natuurlijk kon je de dia’s ook bij de ontwikkelaar laten inramen maar dat was veel duurder.  In een slede van 36 of 50 stuks werden ze vervolgens een of twee keer aan de familie vertoond en ondergingen ze vervolgens een zelfde lot als de foto’s. Om van de 8mm films en de videobandjes nog maar te zwijgen. Wie heeft er nu nog een filmprojector of oude videorecorder in huis?

Toch is het, zoveel jaar later, vaak leuk en interessant om nog eens in de familiekiekjes te duiken. Ze leveren vaak niet alleen een glimlach op over het (ons!) jeugdig uiterlijk dat we toen hadden en hier en daar een “ach”  voor de beelden waarop familieleden of kennissen staan die ons inmiddels zijn ontvallen, nee, het zijn ook interessante tijdsdocumenten. over kleding, inrichting en de omgeving waarin we leefden. Weet je nog? Goh, dat zag er toen heel anders uit!  Weet je nog….. etc. Hoe ouder we worden hoe dierbaarder de herinneringen aan vroegere tijden vaak zijn, zeker in deze wereld met een grote dynamiek.

Waarom werd de StEG opgericht?

Lange tijd ontbrak er in Gennep  een structuur en organisatie die zich richtte op het systematisch vastleggen van de geschiedenis van deze stad. Dat gebrek bergt een aantal risico’s in zich en leidt tot een aantal nadelen

  • Het verloren gaan van informatie en documentatie na het overlijden van de verzamelaar of als een verzamelaar besluit zijn werkzaamheden te beëindigen.
  • Ontoegankelijkheid van informatie, die bij individuele personen zit. Verzamelaars zijn vaak pas bereid materiaal te delen of af te staan als er een solide organisatie garant kan staan voor de opslag of bewerking van hun collectie.
  • Het niet gestructureerd zijn van de informatie. Metadatering en beschrijvingen ontbreken of zijn onvolledig waardoor de doorzoekbaarheid (“vindbaarheid”) ernstig wordt bemoeilijkt
  • Met het verstrijken van de tijd neemt het risico toe dat de kwaliteit van het bewaarde materiaal hard achteruitgaat omdat de bewaaromstandigheden vaak verre van ideaal of professioneel zijn. De inwerking van vocht of het demagnetiseren van informatiedragers bleek in meerdere gevallen fataal voor de kwaliteit ervan.
  • Het verloren gaan van materiaal omdat Gennep tot op heden geen organisatie /structuur kent die inwoners van Gemeente Gennep actief oproept om hun historisch relevant materiaal (foto’s, film-/video’s, documenten) te doneren.


Een aantal geïnteresseerden, die zich betrokken voelden bij de historie van Gennep, heeft in 2019 de koppen bij elkaar gestoken om een voorstel te ontwikkelen dat een oplossing zou kunnen bieden voor de hierboven genoemde risico’s. Die oplossing lag  in het oprichten van een stichting die, zoals ook in een aantal andere gemeenten het geval is, zich specifiek richt op het behoud van Cultuurhis-torisch erfgoed van de gemeente.

Met behulp van de inzet van vrijwilligers wil de StEG de grote hoeveelheid foto’s, dia’s, films, video’s en schriftelijke documenten etc. die beschikbaar zijn, in eigen beheer digitaliseren en onderbrengen in een professionele beeldbank.

Doelstellingen van de StEG

Het verzamelen,  digitaliseren, beschrijven, archiveren en en openbaar maken van digitale collecties en cultuurhistorisch erfgoed binnen de gemeente Gennep  alsmede te adviseren van de eigenaren van dergelijk erfgoed.

Het vergroten van de bewustwording over ons erfgoed.

Men wil dit doel bereiken door: 

Het digitaal vastleggen van erfgoed, het toevoegen van (beschikbare) metadata en het stimuleren van eigenaren van dergelijk erfgoed om gedigitaliseerde collectie aan te bieden.

Het opnemen van digitale collecties van cultuur en historisch erfgoed in de beeldbank van het door de gemeente aangeschafte professionele archiefbeheersysteem genaamd Atlantis

Het op professionele wijze beheren en presenteren van deze digitale informatie voor cultuurliefhebbers in de brede zin van het woord en het leveren van een (bruikbare) bijdrage aan toeristische, culturele of educatieve activiteiten.

Stichting Erfgoed Gennep
Kvk: 80901395
RISN: 861844634
Rabo: NL36 RABO 0361 4746 60

Stichting Erfgoed Gennep
Bestuur:
Voorzitter: Harm Teunissen
Secretaris: Paul Mengelberg
Penningmeester: Jan Wessels

Zoals  in de statuten is verwoord kent de stichting Erfgoed Gennep geen winstoogmerk. Bestuurders en vrijwilligers  van de stichting worden niet betaald. In voorkomende gevallen ontvangen zij alleen een kleine onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

De stichting Erfgoed Gennep is voor haar inkomsten aangewezen op de gemeente Gennep als subsidieverstrekker. Eventuele (bescheiden) sponsorinkomsten of vergoedingen die de stichting ontvangt  uit voor  derden verrichte werkzaamheden komen voor 100% ten goede aan de stichting. De inkomsten worden beheerd door de penningmeester. Deze ziet toe op de betaling van materiële uitgaven of diensten die conform de jaarlijkse opgestelde begroting zijn gedaan ten behoeve van de stichting. Jaarlijks wordt via een jaarrekening hiervoor verantwoording afgelegd.

In 2021 verscheen het  beleidsplan waarin de doelstellingen van de stichting – zoals boven geformuleerd –  voor de  3 jaar werden geoperationaliseerd.

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Er is veel materiaal…maar nooit genoeg!

Hoewel we  al veel materiaal bezitten, is er nooit genoeg! Er is nog veel materiaal in particulier bezit. Gegarandeerd dat daar waardevolle beelden bij zitten over het leven  van Gennep anno…. Materiaal dat we graag van u overnemen  of  in bruikleen nemen om het voor u te digitaliseren en vervolgens voor een groter publiek beschikbaar te stellen. Het liefst hebben we natuurlijk uw verhaal daarbij maar we begrijpen ook dat dat niet altijd mogelijk is. Toch willen we graag dat materiaal hebben! We nodigen u uit om eens door uw bestanden/materiaal te gaan en te kijken of er materiaal bij zit dat voor ons  interessant kan zijn.

Wat vinden we interessant?

In feite alle soorten media (foto, dia, film, video, kranten, geluidsfragmenten etc.) die ons een  beeld verschaffen over het Gennep van vroeger. U kunt ze ons schenken of in bruikleen geven. Wat in ieder geval voorwaarde voor acceptatie is dat we het recht krijgen om het materiaal te gebruiken in onze publicaties. Uiteraard vermelden we daarbij de bron, tenzij u daar geen prijs op stel

Word “Vriend van de StEG”: Ga daarvoor naar deze pagina

Overigens, met of onze zonder een bijdrage,  u bent op woensdagmiddag altijd  van harte welkom in onze werkruimte in de kenniskeuken op de benedenverdieping van de bibliotheek aan het Ellen Hoffmannplein 2. Graag tonen wij u iets van de manier waarop we werken. We zijn aanwezig tussen 14.30u – 16.30u.

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.