Over ons

Wat is de huidige situatie?

Het ontbreken van een structuur en organisatie die zich richt op het systematisch vastleggen van de geschiedenis van Gennep bergt een aantal risico’s in zich en leidt tot een aantal nadelen

 • Het verloren gaan van informatie en documentatie na het overlijden van de verzamelaar of als een verzamelaar besluit zijn werkzaamheden te beëindigen.
 • Ontoegankelijkheid van informatie, die bij individuele personen zit. Verzamelaars zijn vaak pas bereid materiaal te delen of af te staan als er een solide organisatie
  garant kan staan voor de opslag of bewerking van hun collectie.
 • Het niet gestructureerd zijn van de informatie. Metadatering en beschrijvingen ontbreken of zijn onvolledig waardoor de doorzoekbaarheid (“vindbaarheid”) ernstig wordt bemoeilijkt
 • Met het verstrijken van de tijd neemt het risico toe dat de kwaliteit van het bewaarde materiaal hard achteruitgaat omdat de bewaaromstandigheden vaak verre van ideaal of professioneel zijn. De inwerking van vocht of het demagnetiseren van informatiedragers bleek in meerdere gevallen fataal voor de kwaliteit ervan.
 • Het verloren gaan van materiaal omdat Gennep tot op heden geen organisatie /structuur kent die inwoners van Gemeente Gennep actief oproept om hun historisch relevant materiaal (foto’s, film-/video’s, documenten) te doneren.

Een aantal geïnteresseerden die zich betrokken voelen bij de historie van Gennep heeft de koppen bij elkaar gestoken om een voorstel te ontwikkelen dat een oplossing kan zijn voor hierboven genoemde risico’s. Die oplossing ligt in het oprichten van een stichting die, zoals ook in een aantal andere gemeenten het geval is, zich specifiek richt op het behoud van Cultuurhis-torisch erfgoed van de gemeente.  Met behulp van de inzet van vrijwilligers wil de stichting de grote hoeveelheid foto’s, dia’s, films, video’s en schriftelijke documenten etc. die beschikbaar zijn in eigen beheer digitaliseren en onderbrengen in een professionele beeldbank.

Doelstellingen van de Stichting Erfgoed Gennep:

 • Het verzamelen, beheren behouden en openbaar maken van digitale collecties en cultuurhistorisch erfgoed binnen de gemeente Gennep alsmede te adviseren van de eigenaren van dergelijk erfgoed.
 • Het vergroten van de bewustwording over ons erfgoed.

Men wil dit doel bereiken door: 

Het digitaal vastleggen van erfgoed, het toevoegen van (beschikbare) metadata en het stimuleren van eigenaren van dergelijk erfgoed om gedigitaliseerde collectie aan te bieden.

 • Het opnemen van digitale collecties van cultuur en historisch erfgoed in de beeldbank van het door de gemeente aangeschafte professionele archiefbeheersysteem genaamd Atlantis
 • Het op professionele wijze beheren en presenteren van deze digitale informatie voor cultuurliefhebbers in de brede zin van het woord en het leveren van een (bruikbare) bijdrage aan toeristische, culturele of educatieve activiteiten.

Stichting Erfgoed Gennep
Kvk: 80901395
RISN: 861844634
Rabo: NL36 RABO 0361 4746 60

Stichting Erfgoed Gennep
Bestuur:
Voorzitter: Harm Teunissen
Secretaris: Paul Mengelberg
Penningmeester: Jan Wessels

Zoals  in de statuten is verwoord kent de stichting Erfgoed Gennep geen winstoogmerk. Bestuurders en vrijwilligers  van de stichting worden niet betaald. In voorkomende gevallen ontvangen zij alleen een kleine onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

De stichting Erfgoed Gennep is voor haar inkomsten aangewezen op de gemeente Gennep als subsidieverstrekker.
Eventuele (bescheiden) sponsorinkomsten of vergoedingen die de stichting ontvangt  uit voor  derden verrichte werkzaamheden komen voor 100% ten goede aan de stichting.

De inkomsten worden beheerd door de penningmeester. Deze ziet toe op de betaling van materiële uitgaven of diensten die conform de jaarlijkse opgestelde begroting zijn gedaan ten behoeve van de stichting.
Jaarlijks wordt via een jaarrekening hiervoor verantwoording afgelegd.

Begin 2021 verscheen het  beleidsplan waarin de doelstellingen van de stichting – zoals boven geformuleerd –  voor de komende 3 jaar nader worden geoperationaliseerd.

Jaarverslag 2020 Stichting Erfdgoed Gennep

nb. Het beleidsplan 2020-2024 ligt op aanvraag ter inzage in onze werkruimte.

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.