Over ons

Wat is de huidige situatie?

Het ontbreken van een structuur en organisatie die zich richt op het systematisch vastleggen van de geschiedenis van Gennep bergt een aantal risico’s in zich en leidt tot een aantal nadelen

 • Het verloren gaan van informatie en documentatie na het overlijden van de verzamelaar of als een verzamelaar besluit zijn werkzaamheden te beëindigen.
 • Ontoegankelijkheid van informatie, die bij individuele personen zit. Verzamelaars zijn vaak pas bereid materiaal te delen of af te staan als er een solide organisatie
  garant kan staan voor de opslag of bewerking van hun collectie.
 • Het niet gestructureerd zijn van de informatie. Metadatering en beschrijvingen ontbreken of zijn onvolledig waardoor de doorzoekbaarheid (“vindbaarheid”) ernstig wordt bemoeilijkt
 • Met het verstrijken van de tijd neemt het risico toe dat de kwaliteit van het bewaarde materiaal hard achteruitgaat omdat de bewaaromstandigheden vaak verre van ideaal of professioneel zijn. De inwerking van vocht of het demagnetiseren van informatiedragers bleek in meerdere gevallen fataal voor de kwaliteit ervan.
 • Het verloren gaan van materiaal omdat Gennep tot op heden geen organisatie /structuur kent die inwoners van Gemeente Gennep actief oproept om hun historisch relevant materiaal (foto’s, film-/video’s, documenten) te doneren.

Een aantal geïnteresseerden die zich betrokken voelen bij de historie van Gennep heeft de koppen bij elkaar gestoken om een voorstel te ontwikkelen dat een oplossing kan zijn voor hierboven genoemde risico’s. Die oplossing ligt in het oprichten van een stichting die, zoals ook in een aantal andere gemeenten het geval is, zich specifiek richt op het behoud van Cultuurhis-torisch erfgoed van de gemeente.  Met behulp van de inzet van vrijwilligers wil de stichting de grote hoeveelheid foto’s, dia’s, films, video’s en schriftelijke documenten etc. die beschikbaar zijn in eigen beheer digitaliseren en onderbrengen in een professionele beeldbank.

Doelstellingen van de Stichting Erfgoed Gennep:

 • Het verzamelen, beheren behouden en openbaar maken van digitale collecties en cultuurhistorisch erfgoed binnen de gemeente Gennep alsmede te adviseren van de eigenaren van dergelijk erfgoed.
 • Het vergroten van de bewustwording over ons erfgoed.

Men wil dit doel bereiken door: 

Het digitaal vastleggen van erfgoed, het toevoegen van (beschikbare) metadata en het stimuleren van eigenaren van dergelijk erfgoed om gedigitaliseerde collectie aan te bieden.

 • Het opnemen van digitale collecties van cultuur en historisch erfgoed in de beeldbank van het door de gemeente aangeschafte professionele archiefbeheersysteem genaamd Atlantis
 • Het op professionele wijze beheren en presenteren van deze digitale informatie voor cultuurliefhebbers in de brede zin van het woord en het leveren van een (bruikbare) bijdrage aan toeristische, culturele of educatieve activiteiten.

 

Stichting Erfgoed Gennep
Kvk: 80901395
RISN: 861844634
Rabo: NL36 RABO 0361 4746 60