Page 9 - MBS-Gedenkschrift 1913-1938
P. 9

 Limburgsche land, welke vanwege zijn onbereikbaarheid tot kort voor den oorlog voor de meeste Nederlanders ,.ter­ ra incognita” beteekende. Hoe zeer ten onrechte zou blijken bij de komst van de automobiel, toen het ongewoon ge­ varieerde landschap van de in akkerland en boschheuvels verglooiende groene weelde der bochtige Maasvlakten,
Uit 't grijze verleden: Valkhof te Nijmegen
gestoffeerd met dorpen, hoeven en juweelen van oud- Limburgschen kasteelbouw of de romantische resten daar­ van, zich aan de verraste blikken der op den toenmaligen hoogen autobok gezeten automobilisten openbaarde.
Eigenaardig in het isolement dezer streek was de positie van Gennep. Eenerzijds zoodanig ten opzichte van het groote verkeer gelegen, dat de dichtregelen in het „Lied van Limburg’s steden” :
Gennep ziet de rossen ijlen
van het wereld-stoomverkeer, Dampend, stampend zonder wijlen bindend Oost- en Westersfeer
*) Een dier eerste automobilisten, de auteur Jan Feith gaf een boeiende beschrijving van dat landschap in het door de zorgen der Maatschappij uitgegeven fraai geïllu­ streerde werkje getiteld.' „Nijmegen—Venlo met den Maas-Buurt-Spoorweg”. (1913).
 7   7   8   9   10   11