Page 8 - MBS-Gedenkschrift 1913-1938
P. 8

 gen door de Directie der eerstgenoemde particuliere Spoorweg Maatschappij bij de Regeering aangewend om die staatslijn, in overeenstemming met de oor­ spronkelijke concessie, waarbij het tracé op den rechter Maasoever geprojecteerd was, althans voor het gedeelte
benoorden Gennep, op den Oostelijken oever te leggen, waren vruchteloos gebleken. Tegenover het met de namen Kerstens en Voorhoeve onderteekende adres der Boxtel- Wesel van December 1877 aan de Tweede Kamer der
31 Mei 1913: de feestelijke opening der lijn
Staten Generaal, waarin met cijfers werd aangetoond, dat door de richting der staatslijn over Gennep in plaats van over Cuyk te kiezen een uitgave van pl.m. ƒ 1.200.000.— kon worden bespaard, was de bondige ministerieele uit­
spraak in de Memorie van beantwoording : „Het leggen van den spoorweg op den rechter Maasoever benoorden Gennep is in strijd met de Wet en met het spoorweg-
belang” gehandhaafd gebleven.
Intusschen was met die uitspraak het lot bezegeld
van dezen maar al te zeer verwaarloosden moot van het
 6


   6   7   8   9   10