Page 7 - MBS-Gedenkschrift 1913-1938
P. 7

 Vijf en twintig Jaar
ïïluaö-Buj^
Voor het Noorden van Limburg met Gennep als middelpunt en den daaraan grenzenden zuid-oostelijken hoek van Gelderland zal 31 Mei een gedenkwaardige datum blijven 1
Op dien dag van het jaar 1913 vond in tegenwoordig­ heid van talrijke autoriteiten, waaronder de Minister van Waterstaat en de Commissarissen der Koningin van de Provinciën Limburg en Gelderland de officieele opening plaats van den Maas-Buurtspoorweg tusschen Nijmegen en Venlo. De beteekenis inzonderheid voor het Limburg- sche deel van dit gewest springt in het oog bij een be­ schouwing der geographische ligging van deze langgerekte Nederlandsche strook op den rechter Maasoever, welke over de geheele lengte naar het oosten toe door de Duit­ sche grens 1) en in de richting van het eigen land door de grillige Maas met haar uitgestrekt overstroomingsgebied min of meer geblokkeerd wordt.
De opening in 1873 door de Noord-Brabantsch Duit­ sche Spoorweg Mij. van de lijn Boxtel—Goch (Wesel) kon uiteraard alleen voor Gennep in die afgeslotenheid verandering brengen. De overige plaatsen waren gedoemd van de zegeningen van het stoomverkeer verstoken te blijven ook toen een zevental jaren later de Maasdorpen op den linker, dus Brabantschen, oever zich door de ope­ ning der Staatsspoorlijn Nijmegen—Venlo in 1880 in het spoorwegverkeer zagen opgenomen. Zeer ernstige pogin-
') Van Venlo tot Mook volgt die grenslijn, als bij het Weensche Congres van 1815 bepaald, den Maasstroom en wel op een afstand varieerend van 800 tot 1000 (Duitsche) Rijnlandsche roeden.
5




























































































   5   6   7   8   9