Page 33 - MBS-Gedenkschrift 1913-1938
P. 33

 verzetten en reeds vroegtijdig het vast omlijnde doel nastreven met nieuwe transportvormen aan nieuwe trans- sportezscZien het hoofd te bieden, zulks met het gevolg, dat de in 1913 zoo hopeloos misdeelde Maas-Buurtstreek thans met een modern geoutilleerd, zoowel op als naast de spoorstaven gemotoriseerd, transportbedrijf in verkeers- opzicht mede aan de spits gaat.
Zoo zal 31 Mei a.s. niet alleen voor directie en per­ soneel der jubileerende Maatschappij een datum zijn waar­ op met voldoening en dankbaarheid op een kwarteeuw transportarbeid kan worden teruggezien, doch voorzeker tevens voor de geheele zoo glansrijk uit haar isolement ver­ loste streek, aan welke deze arbeid als zoodanig in niet geringe mate ten goede kwam !
Utrecht, Mei 1938.
 KA5TBEV. • VZW • HE'JEN •
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii®iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii
31

   31   32   33   34   35