Page 32 - MBS-Gedenkschrift 1913-1938
P. 32

 middel op den straatweg geen sprake meer. De als padde­ stoelen uit den grond verrezen auto-ondernemingen wier­ pen zich teugel- en regelloos op als mededingsters van den ouden concessionaris, wiens concesssie door het uit-
O1
blijven eener regeling van overheidswege weinig inhoud overhield.
Anderzijds werd het den vooruitstrevenden der aldus belaagde maatschappijen spoedig duidelijk dat de tot dus­ verre tot het particuliere initiatief beperkte toepassing der geniale vindingen op transportgebied nieuwe behoeften
kweekte, waaraan slechts zou kunnen worden voldaan door zich dit vervoermiddel met zijn elastische werkings­ sfeer naast het aan een vaste baan gebonden vervoer ten
nutte te maken.
Dat de Maas-Buurtspoorweg ten deze geen gebrek
aan activiteit kan worden verweten zal uit de voorgaande bladzijden, welke de vriendelijke Lezer door veelvuldige M.B.S.-reizen aan de werkelijkheid moge toetsen, duide­ lijk zijn. Onder bekwame uit het oude spoorwegbedrijf
stammende leiding zagen we haar te rechter tijd de bakens
 30
Een van onze nieuwste autobussen
   30   31   32   33   34