Page 31 - MBS-Gedenkschrift 1913-1938
P. 31

  neming werkzaam was, rust thans de niet minder verant­ woordelijke dan eervolle taak, den arbeid voort te zetten van zijn voorgangers, wier namen met een der belangrijkste tijdvakken in de geschiedenis van dit gewest voor immer ten nauwste verbonden zullen blijven.
***
De rassche bijna razende gang van de verkeersevolu- tie der 2 laatste decenniën, welke het aanschijn van het geheele transportwezen radicaal wijzigde, stelde, wij her­ halen het, vooral de tram- en buurtspoorwegen op een zware proef.
Van een soort alleenrecht dezer Maatschappij ten opzichte van het streekvervoer langs onbetwiste banen en tot tevredenheid der bewoners uitgeoefend, was plot­ seling bij de verschijning van ’t gemechaniseerde vervoer-
 Op de H, Landstichting.
Het plein voor het paleis van Pilatus.
29
   29   30   31   32   33