Page 28 - MBS-Gedenkschrift 1913-1938
P. 28

 megen—Venlo, waartoe in 1933 werd besloten en waar­ mede in datzelfde jaar door de inrichting van voorloopig 2 treinstellen onder leiding van den werktuigkundige ..meester Heijs”, een voorspoedig begin werd gemaakt. Zoo voorspoedig, dat het eerste dezer treinstellen in Mei 1934 reeds proef rijdt en blijkens de hierna ver­
melde uitkomsten met dermate gunstig resultaat, dat van dat oogenblik af het streven op algeheele elimi- neering der stoomtractie gericht is. Met dat doel wordt reeds spoedig tot de inrichting van een derde treinstel
besloten en voorts tot de aanschaffing van nog 2 loco- motoren voor reserve en het vervoer van goederentreinen. Volgens de desbetreffende in het tijdschrift ,,Spoor- en Tramwegen” afl. 1 van 5 Jan. 1937 van de hand van den
Eerste Diesel-Electrisch Treinstel (1933)
heer L. G. Wolf verschenen verhandeling ,,Diesel-Elec- trische tractie bij den Maas-Buurtspoorweg”, waarnaar wij den belangstellenden lezer gaarne voor nadere bij­ zonderheden verwijzen, bedroeg het kolenverbruik bij
stoomtractie gedurende de laatste jaren per personen- tramkilometer gemiddeld 5.7 Kg.
Vergeleken met de door de Maatschappij betaalde prijzen voor kolen bedroeg, in geld uitgedrukt, de bespa-
 26   26   27   28   29   30