Page 27 - MBS-Gedenkschrift 1913-1938
P. 27

  Het railvervoer van de „Maas en Waal’ kon, nadat in overeenstemming met de bedoeling, de lijn Nijmegen- Druten begin 1934 was opgebroken, geheel door auto- tractie, zoowel voor het personen- als goederenvervoer, worden vervangen.
Dit afbreken der „Maas en Waal”-lijn beteekende geenszins een huldigen van de defaitistische meening als
Laatste rit van de Maas-en-Waalsche Stoomtram
zou er voor den intercommunalen tramweg in de moderne verkeerswereld geen plaats meer zijn.
Integendeel bleek de Directie te Gennep de over­ tuiging toegedaan dat de belangrijke rol die de tramweg in het streekvervoer had vervuld, zeker bij algeheele door­ voering der langverbeide verkeerscoördinatie, nog niet ge­ ëindigd behoefde te zijn, mits dit vooral bij onverwacht massaal vervoer zoo bij uitstek geschikte verkeersmiddel uit den vooroorlogschen tijd door reorganisatie en moderni- seering aan de gewijzigde omstandigheden kon worden aangepast. Een uitvloeisel van die overtuiging was de proefneming met diesel-electrische tractie op de lijn Nij-
 25

   25   26   27   28   29