Page 26 - MBS-Gedenkschrift 1913-1938
P. 26

 gehouden, dat in dit resumé niet is opgenomen het inci­ denteel en toeristisch vervoer, in welk laatste de maat­ schappij zich sinds 1934, dank zij haar reisbureau te Gen­
nep en een tweede te Nijmegen, niet zonder succes en met steeds wijderen straal heeft weten in te schakelen.
a. 3 September 1923: Autobusdienst Venlo—Te- gelen.—Steijl.
b. 6 Februari 1924 : Autobusdienst Gennep—Nij- megen.
c. September 1927 : Stads-Autobusdienst Venlo.
d. 1 Maart 1929: Tramlijn Venlo—Maasbree— Helden—Beringen der Limb. Tramweg Mij.
e. 1 Maart 1930: Verbindingsspoor te Venlo van lijn sub d. met lijn Venlo—Nijmegen.
f. 1 December 1933 : Exploitatie „Stoomtram Maas en Waal” lijn Nijmegen—Wamel en Dienst Maaskant. 7 Januari 1936: Stadsdienst „Het Oosten” te
Nijmegen.
h. 8 October 1936 : Concessie Groesbeek—;Nij megen.
i. 1 Juni 1937: Autodienst „Quick”, te Nijmegen.
j. 1 April 1938 : Exploitatie Autobusdienst Nijme­
gen —Brakkenstein—Hatert.
Brachten de verbindingen sub a en d de lengte van het bediende traject van 63 K.M. op ruim 100 K.M., met de jongste overname der exploitatie van den autobusdienst
van Nijmegen naar Brakkenstein, waarmede alle locale busdiensten te Nijmegen in handen der Maatschappij kwamen, kan de totale lengte van het net gesteld worden
op circa 180 K.M. waarvan 84 railvervoer.
Gelijken tred met die uitbreidingen houdt het auto­
park dat in 1924 in vergelijking met 1929 meer dan ver­ dubbelde en in Mei 1938 in totaal 40 autobussen en 23 vrachtauto s telt, terwijl thans nog een viertal autobussen
in bestelling is. 24
   24   25   26   27   28