Page 25 - MBS-Gedenkschrift 1913-1938
P. 25

  i
afwendbaarheid als het ware fatalistische druk van buiten af, nog verzwaard door het coupeeren van regeeringswege van het subsidie verleend wegens personeellasten, de wils­ kracht en den ondernemingsgeest van het op zichzelf aan­ gewezen bedrijf tot het uiterste te prikkelen. In de vol­ gende jaren, welke ons nog ter beschrijving resten zien we niet alleen de lengte van het gezamenlijke rail- en autotraject tot bijna het dubbele aangroeien, doch wij zijn van 1933 af getuige van de geleidelijke moderniseering
mede van het railvervoer door de op eigen initiatief en in eigen werkplaats doorgevoerde omvorming der stoom- in diesel-electrische tractie.
Uit achterstaand overzicht der in volgorde van den openingsdatum of dien der overname gerangschikte ver- bindingen, welke in den loop der jaren aan den oorspron-
FT
 !
Ejn
Front van het Kasteel te Well
kelijken tramweg Nijmegen—Venlo werden toegevoegd, valt dan ook na 1929 een steeds grootere bedrijvigheid te constateeren, vooral als daarbij in het oog wordt
t-
*b
23   23   24   25   26   27