Page 24 - MBS-Gedenkschrift 1913-1938
P. 24

 M.B.S.-leiding in dezen steeds driester aan het bedrijf opgedrongen afweerstrijd het personeel met een ongewoon en ongeveinsd enthousiasme aan haar zj'jde te weten.
Op ondubbelzinnige wijze was dit tot uiting gekomen ter gelegenheid van het bescheiden gevierde 124-jarig bestaansfeest der Maatschappij in November 1925.
Directiegebouw te Gennep, in 1926 aangekocht
Wel in tegenstelling daarmede staat de passiviteit ten aanzien van dien concurrentiestrijd van de betrokken overheidsorganen, waarop tevergeefs en steeds dringender
een beroep wordt gedaan om door regelend en ordenend op te treden, het bonafide transportbedrijf tegen de funeste gevolgen dezer met ongelijke wapenen gevoerde mede­ dinging in bescherming te nemen.
De gegrondheid van dat beroep zal in de jaren na 1929 steeds duidelijker aan het licht treden, zulks ten niet geringen nadeele der M.B.S.-vervoercijfers in welker da­
lende tendenz zelfs de krachtigste tegenmaatregelen geen verandering vermochten te brengen.
Terzelfder tijd evenwel schijnt deze door zijn on- 22
 


   22   23   24   25   26