Page 22 - MBS-Gedenkschrift 1913-1938
P. 22

 zelf hanteeren in den vorm van auto bestel- en afhaal- diensten te Nijmegen, Gennep en Venlo, doch haar Directeur, de heer Wolf, maakt nog in hetzelfde jaar resoluut een einde aan de naar zijn meening reeds te lang van overheidswege slepend gehouden onderhande- lingen omtrent doortrekking der lijn van Venlo naar Steijl
via Tegelen door op dit traject in September 1923 in over­ leg met de respectieve Gemeentebesturen een autodienst voor het vervoer van reizigers in te leggen.
Nog verder wordt luttele maanden nadien in dit op­ zicht gegaan door het organiseeren van een busdienst naast de normale tramdienstregeling tusschen Nijmegen en Gennep, terwijl op den aldus ingeslagen weg in zulk een tempo wordt voortgegaan dat aan het einde dezer derde vijfjarige periode (1928) reeds van een autopark
kan worden gesproken dat er als volgt uitziet :
9 groote autobussen, 1 Chevroletwagen,
1 Ford-omnibus,
6 Ford-vrachtwagens,
5 Chevrolet-vrachtauto’s,
1 vijftons „De Dion Bouton”-vrachtwagen.
Deze van een gezonden kijk en groote krachtsinspan­ ning getuigende maatregelen zouden haar uitwerking niet missen. In geen geval kunnen zij vreemd zijn aan de be- langrijke verbetering der vervoercijfers, welke om hooger genoemde redenen in de jaren onmiddellijk volgende op
den Wapenstilstand gevoelig waren getroffen. Het aan­ tal vervoerde reizigers dat van 436.726 in 1919 tot 243.909 in 1923 gedaald was, loopt in de met 1924 aanvangende
periode regelmatig en snel op om aan het einde daarvan het eerstgenoemde aantal nog met plm. 10.000 te over-* treffen. Ofschoon het goederenvervoer zich, dank zij de
20


   20   21   22   23   24