Page 21 - MBS-Gedenkschrift 1913-1938
P. 21

 i
I
Nog in datzelfde jaar volgen maatregelen behelzende verlaging van het bestel- en vrachtgoederentarief en in­ voering van eendaagsche retourbiljetten tegen enkele reis- prijs voor de bezoekers van de Venlosche en Nijmeegsche markten, een en ander met het gevolg, zoo zegt het vet­
OM
-7
 I
I
k
Chevrolet-Autobus voor het stadsverkeer
slag van 30 Juni 1924, dat „de ondernemers dier auto- diensten het veld ruimden.” Evenwel datzelfde verslag van den staat der Vennootschap leert ons meer, nl. dat het Bestuur zich ten opzichte van het verschijnsel dezer concurrentie, zelfs door die volkomen overwinning, geens­ zins in den waan liet brengen dat de verschijning van den motor op den straatweg door tariefsverlaging en derge­ lijke maatregelen blijvend zou kunnen worden tegenge­ houden. De gevolgde M.B.S.-tactiek geeft integendeel van een tegenovergestelde, in den beginne lang niet al­ gemeen gehuldigde, opvatting blijk. Immers niet alleen zien wij deze onderneming voor wat het goederenvervoer betreft het wapen van den concurrent reeds van 1921 af
19
   19   20   21   22   23