Page 20 - MBS-Gedenkschrift 1913-1938
P. 20

 erkend werd, behoeft thans evenmin meer in twijfel te worden getrokken.
Wij gelooven niet dat de Maas-Buurtspoorweg op deze in haar algemeenheid wel door niemand betwiste stelling een uitzondering geweest is, waardoor in elk geval
De eerste motortram in Nederland (Venlo—Tegelen—Steyl)
de, aan de algemeene malaise en <de opheffing der mili- taire bezetting toegeschreven, bijna ononderbroken daling van het vervoer in de jaren na 1918 een nadere
verklaring kan vinden.
Van de andere zijde moet — immers de feiten wijzen
het uit — onmiddellijk hieraan worden toegevoegd dat deze Maatschappij bijzonder snel met de juiste middelen wist te reageeren van het oogenblik af dat het verschijnsel
der auto-concurrentie door haar erkend was.
In het jaarverslag gedateerd 30 Juni 1923 wordt voor
het eerst officieel gewag gemaakt van „een merkbare con ­ currentie aangedaan door auto’s voor goederen zoowel als op marktdagen voor reizigers.”
 18
   18   19   20   21   22