Page 19 - MBS-Gedenkschrift 1913-1938
P. 19

 aan de M.B.S.-leiders een gropter aandeel durven toe te schrijven dan de desbetreffende studie van den landmeter van het Kadaster Van Beurden kan doen vermoeden. ’)
De onzekere tijdsomstandigheden evenwel deden een gunstige reactie op elke poging tot spoorwegaanleg van overheidswege uitblijven of----- had die besluiteloosheid diepere oorzaken en waren het reeds de aarzelende symp­ tomen der naderende gigantische verkeersomwenteling, die aan de bijna absolute heerschappij der locomotief een einde zou maken ? Zeker is, en het lag in het wezen dezer om-
De hoofdingang van het Kasteel Well
wenteling, tengevolge waarvan de straatweg na bijkans een eeuw uit zijn oorspronkelijke verkeersrol te zijn ver­ drongen opnieuw op den voorgrond zou treden, dat de tram- en buurtspoorwegen in de allereerste plaats den in­ vloed daarvan zouden ondervinden. En dat die invloed zich veel eerder ten nadeele der vervoercijfers dier onder­ nemingen openbaarde dan in het algemeen vermoed of
*) A. F. van Beurden „Langs Nieuwe Banen”. Een studie over het verkeerswezen in Peelland. Uitgave Fa. F. Schoth, Boxmeer (1917).
 17

   17   18   19   20   21