Page 18 - MBS-Gedenkschrift 1913-1938
P. 18

 deze periode op de verstrekte rentelooze voorschotten en subsidies ruim ƒ 40.000.— worden terugbetaald en aan aandeelhouders eenig dividend worden uitgekeerd.
 L. G. WOLF
Met het overigens zeer moeilijke jaar 1918, in den loop waarvan de Directeur Voorhoeve zich om gezond­ heidsredenen genoodzaakt zag zijn plaats aan den heer
Wolf af te staan en waarin het verlies door den dood te betreuren viel van den eer­ sten inspecteur der onderne­
ming Van Aerssen, werd een tijdvak afgesloten dat zich in alle opzichten door een groo- te en hoopvolle activiteit ken­
merkt.
De daarin verkregen re­
sultaten hadden het vertrou­ wen van den heer Voorhoeve in den opzet der onderne­ ming, tegen veler verwach­
ting in, geenszins teleurgesteld, hetgeen vooral tot uiting kwam in de voortvarendheid waarmede het jeugdige be­ drijf o.a. door het leggen van talrijke verbindings- en
wisselsporen aan de grootere behoeften werd aangepast, alsmede in de verschillende plannen om het bestaande net uit te breiden.
Dat de 10^ K.M. lange van de halte Heumen langs Over- en Nederasselt naar het Graafsche Veer gepro­ jecteerde zijlijn, voor den aanleg waarvan reeds concessie was aangevraagd, niet tot uitvoering kwam is geen bewijs voor het tegendeel dier activiteit; evenmin als het niet tot standkomen van het grootsche in Oost-Brabant ont­
worpen buurtspoorwegennet, in de plannen waarvan wij
16


   16   17   18   19   20