Page 17 - MBS-Gedenkschrift 1913-1938
P. 17

 7
i
Het geplaatste aandeelenkapitaal bedroeg ƒ 229.350.-
Hoe het publiek op de nieuwe vervoergelegenheid
reageerde leeren ons de snel stijgende vervoercijfers der eerste jaren, een stijging die de inmiddels ingetreden oorlogstoestand niet vermocht tegen te houden.
Het aantal vervoerde personen dat in 1914 rond 271.000 bedraagt, beweegt zich in 1918 om de 500.000. In dezelfde jaren stijgt het aantal tonnen vervoerde
goederen van rond 20.000 tot 50.000. De cijfers aange­ vende de gemiddelde gezamenlijke opbrengst voor per­ sonen en goederen per dag-kilometer der eerste vijfjarige periode zijn in overeenstemming daarmede. Zij luiden voor de jaren 1914 tón. 1918 als volgt : ƒ 3.39, 3.87, 5.58, 6.71 en 9.00.
Hoe buiten verwachting gunstig deze exploitatie- uitkomsten waren kan blijken uit de raming der opbreng­ sten in het in den aanvang genoemde geschrift der drie Haagsche aanvragers der oorspronkelijke concessie voor deze lijn.
,,Op grond van de verkregen opbrengsten der laatste jaren bij verschillende Nederlandsche tramlijnen” zoo heet het in deze brochure van Maart 1905, „schijnt het ons dat gedurende de eerste jaren op een opbrengst zal mogen worden gerekend van ongeveer ƒ 3.— per dag en per K.M.” !
Kon, gelijk we zagen, de oorlogstoestand, mede van­ wege de in Noord-Limburg gedetacheerde militairen, het opbrengstcijfer niet in ongunstigen zin beinvloeden, an­ ders was het met het niet minder belangrijke cijfer der exploitatiekosten, dat vanwege de onrustbarende prijs­ stijging vooral van de bedrijfsstoffen tegen het einde der
eerste vijfjarige periode dermate was opgeloopen, dat de Directie zich in 1917 en nogmaals in 1918 genoodzaakt zag bij den Minister om goedkeuring van een belang- rijke tariefsverhooging aan te kloppen. Niettemin kon in
15   15   16   17   18   19