Page 16 - MBS-Gedenkschrift 1913-1938
P. 16

 kon gaan mag voor een belangrijk deel worden toege­ schreven aan de door de Spoorwegdirectie te Gennep geboden faciliteiten, tengevolge waarvan het toezicht op den Weg en op het rollend materieel, tot de algemeene fusie der Spoorwegen in 1919, door de Chefs der betrok­
ken N.B.D.S.-Diensten, met name door de Heeren P. van der Weijden, resp. O. Schutte en F. J. Verloop kon worden uitgeoefend.
In financieel opzicht werd de tot standkoming der lijn krachtig gesteund van Regeeringswege door het verleener van een renteloos voorschot groot 5/11 der aanlegkosten tot een maximum van ƒ 490.000.—. De provincie Limburg
en de belanghebbende Limburgsche gemeenten stelden voor den duur van 25 jaren jaarlijksche bijdragen groot
Hotel „De Plasmolen", centrum van toerisme der gelijknamige streek, die een van de mooiste brokken natuurschoon van ons land mag genoemd worden
ƒ 16.427.— ter beschikking, terwijl door de Provincie Gel­ derland, de gemeenten Nijmegen en Heumen een bedrag groot ƒ 38.100.— als renteloos voorschot werd beschik­ baar gesteld.
 14




























































































   14   15   16   17   18