Page 14 - MBS-Gedenkschrift 1913-1938
P. 14

 een vergadering van belangstellenden wordt gehouden te Boxmeer, en wel op 28 December 1911, wacht de streek een aangename verrassing door de gretig verspreide tijding dat de tramwegplannen ,,er door zijn. Inderdaad werd op
diezelfde vergadering in het Hotel Ph. Esser, des middags ten 2 uur, ten overstaan van den Notaris P. J. Brabers van Vierlingsbeek, de akte van oprichting gepasseerd van de Naamlooze Vennootschap „Maas-Buurt-Spoorweg",
 J. M. VOORHOEVE f
lijn Nijmegen—Venlo met zetel te Gennep. Nopens de vraag wie den stoot had ge­ geven tot de onverwachte verwezenlijking dezer reeds
zoovele jaren hangende plan­ nen was van den beginne alle twijfel weggenomen door de benoeming van den Presi- dent-Directeur der voormali­ ge Noord-Brabantsch Duit-
sche Spoorweg-Maatschap- pij ƒ. M. Voorhoeve tot Di­ recteur der nieuwe onderne­ ming. Als secretaris daarvan
werd aangewezen de heer L. G. Wolf, in gelijke functie bij genoemde Maatschappij
werkzaam. Als Commissaris­
sen traden volgens de statu­ ten voor de eerste maal op de heeren V. v. d. Bosch, Jhr. Mr. A. van der Goes, G .C. M. Kolff en H. B. J. van Rijn, terwijl door Gedeputeerde Staten van Limburg de heer G. J. H. Peters, lid der Provinciale Staten, als Commis­
saris werd aangewezen.
Het bestuur dat op transportgebied reeds lang zijn
sporen verdiend had was er geen van halve maatregelen. Het technisch bureau „J. van Hasselt & de Koning”
12


   12   13   14   15   16