Page 13 - MBS-Gedenkschrift 1913-1938
P. 13

 gen-type de niet versmade gelegenheid boden van de ver­ heven dakplaats ver in het landschap te schouwen of triomfantelijk neer te zien op den plotseling gedegradeer- den, zich aan een lawine van stof ontworstelenden voet­ ganger !
Een lang leven zou dezen eersteling der busdiensten
Poort van het Kasteel Arcen
niet beschoren zijn, zulks mede in verband met geruchten omtrent andere meer omvangrijke verkeersplannen. Deze plannen, die niets minder behelsden dan de geheele streek van Venlo tot Nijmegen in het railverkeer op te nemen, waren niet nieuw. Onder de benaming van Geldersch—■ Limburgsche Buurt-Spoorweg was in 1905 de aandacht daarvoor gevraagd door de heeren G. H. Bakker, J. W. van Marle en L. Wittich, in een als toelichting tot een desbetreffende concessie-aanvrage bedoeld geschrift, waarin de wenschelijkheid en de economische mogelijk­ heid van een dergelijke verbinding was aangetoond.
Als spoedig na de ongeveer 6 jaar later opnieuw opge­ doken geruchten omtrent deze buurtspoorwegverbinding
 11

   11   12   13   14   15