Page 10 - MBS-Gedenkschrift 1913-1938
P. 10

 nog slechts een zwakke weerspiegeling waren van de actieve rol, die dit spoorwegstadje in het Europeesche reizigersvervoer vervulde, was het aan de andere zijde in verkeersopzicht zóó hopeloos misdeeld, dat de Genne­ penaar zich voor een bezoek aan de plaatsen in de rich­ ting der eigen provincie op een rijtuig of, waarop het in verband met de kosten meestal neer kwam, op eigen bee-
nen zag aangewezen.
Zelfs de postkar, die dit gebied sinds menschenheu-
genis bediend had en eens in de 24 uur den rit tusschen Venlo en Nijmegen op en neer maakte, was met de tot standkoming der staatsspoorlijn aan de overzijde (sic!) der Maas door de autoriteiten overbodig geoordeeld en
in 1880 afgeschaft met het gevolg, dat de streek van dat tijdstip af vereenzaamder lag dan een eeuw tevoren. Ver­ meldt niet de Kroniek van Gennep ’) onder Anno 1783 : „Het verkeer van onze stad met Nijmegen en Venlo werd
onderhouden door middel van de Keizerlijke rijkspost. Een postwagen uit Nijmegen kwam des Woensdags en des Zaterdags — in den zomer tusschen 11 en 12 uur en des winters tusschen 4 en 5 uur — hier geregeld aan en
reed, na een kort oponthoud, naar Venlo en Tegelen.” Voegen we aan dit alles toe, dat op betrekkelijk ge- ringen afstand ten Noorden van Gennep langs den groo- ten Rijksweg naar Nijmegen het majestueuze woudschoon
van den Piasmolen 2). volgens Feith in zijn aangehaald werkje een van de mooiste stukken natuur van ons land, tot verpoozing noodde, dan zijn de pogingen om in het bijzonder van Gennep uit aan dien primitieven toestand
een einde te maken, begrijpelijk.
Bekend zijn de experimenten met autobussen tus­
schen Gennep en de Plasmolen op een tijdstip dat dit ■) Publications du Limbourg. 32e jg. 1895.
2) Een geïllustreerde gids van den Piasmolen ,Het 'mooiste plekje van ons land'1 met plattegrond en wandelkaarten werd in 1909 uitgegeven door J. S. Göbel. Van meer recenten datum is het boekje van Th. Kuijper getiteld: „Naar den Plasmolen”.
8
*

   8   9   10   11   12